Projekty które obecnie realizujemy

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-g796/20

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 032 775,44 zł

OKRES REALIZACJI: 01.07.2021 do 31-07-2022

TYTUŁ PROJEKTU: Centrum Możliwości

Główny cel projektu: ponowna integracja społeczna i zawodowa 72 osób spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej, skutkująca osiągnięciem efektywności społecznej na poz. min. 34%UP (os. z niepełnosprawnością–min.34%) oraz efektywności zatrudnieniowej na poz. min. 25%UP (12% os. z niepełnosprawnością), zamieszkałych na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji, określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego z podregionu radomskiego:

 • powiat kozienicki ( gmina Garbatka-Letnisko, Magnuszew)
 • powiat lipski ( gmina Chotcza, Ciepielów, Lipsko-miasto, Lipsko-obszar wiejski),  
 • powiat przysuski ( gmina Borkowice, Odrzywół, Przysucha-miasto, Przysucha-obszar wiejski, Rusinów, Wieniawa) ,
 • powiat radomski ( gmina Gózd, Iłża-miasto, Iłża-obszar wiejski, Jedlnia-Letnisko, Przytyk, Skaryszew-miasto, Skaryszew-obszar wiejski, Wierzbica, Wolanów)
 • powiat szydłowiecki ( gmina Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec-miasto, Szydłowiec-obszar wiejski).

poprzez realizację programu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym.

Grupa docelowa: osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. 100% Uczestników będą stanowić osoby dorosłe ( powyżej 18 roku życia), doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej, które dodatkowo wpisują się w jedną z niżej wymienionych grup docelowych:

 • Osoby bierne zawodowo ( 62 UP)
 • Osoby bezrobotne (10 UP)
 • Osoby o niskich kwalifikacjach i bez doświadczenia zawodowego
 • Osoby  korzystających z PO PŻ (15 UP) – Preferowane
 • Osoby niepełnosprawne (11 UP)

Działania w projekcie:

Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w postaci aktywnych form pomocy:

 1. Poradnictwo specjalistyczne,
 2. Warsztaty umiejętności społecznych,
 3. Warsztaty umiejętności zawodowych,
 4. Szkolenia zawodowe,
 5. Szkolenia komputerowe ( wsparcie dla 65% UP),
 6. Staże zawodowe,
 7. Pośrednictwo pracy.

Rozeznanie Rynku
data publikacji: 19.08.2021


O projekcie: 

NR PROJEKTU: 493084 

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywność bez barier

OKRES REALIZACJI: 01-01-2021 do 31-08-2022

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  729263,60 zł

OKRES REALIZACJI: 01-01-2021 do 31-08-2022

GŁÓWNY CEL PROJEKTU: zwiększenie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2023 roku u 60 uczestników aktywności fizycznej oraz społecznej. Do grupy docelowej zaliczamy osoby niepełnosprawnych, jak i osoby po wypadkach nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, które chciałyby poprzez sport wrócić do pełni zdrowia. Projekt zapewnia kompleksowe oraz indywidualne podejście do sytuacji każdego z uczestników, przewidziany jest szereg form wsparcia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Przed uczestnikami projektu nie ma żadnych barier jeśli chodzi o czynne uprawianie sportu, a projekt powinien umocnić ich tylko w przekonaniu, że niemożliwe nie istnieje, a sport jest dla każdego. Projekt realizowany będzie na terenie:

 • Województwa Mazowieckiego
 • Województwa Podlaskiego
 • Województwa Świętokrzyskiego
 • Województwa Pomorskiego

GRUPA DOCELOWA: 60 OzN z orzeczeniem stopniu  umiarkowanym, znacznym, lekkim lub po schorzeniach, długotrwałej chorobie bądź wypadkach, a także 5 edycji meczów pokazowych na które przybędzie około 30 widzów z otoczenie osób niepełnosprawnych lub zwykłych widzów meczów piłkarskich. Do grupy docelowej zaliczyć więc można:

 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby po długotrwałych chorobach
 • Osoby po chorobach przewlekłych
 • Kobiety
 • Mężczyźni
 • Osoby z każdej grupy wiekowej
 • Profesjonaliści
 • Amatorzy

Działania w projekcie:

Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w postaci aktywnych form pomocy:

 1. Poradnictwo specjalistyczne,
 2. Treningi sportowe
 3. Poprawa aktywności fizycznej i psychicznej
 4. Poprawa samooceny
 5. Poprawa relacji społecznych

Rozeznanie Rynku
data publikacji: 08.10.2021


O projekcie: 

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-d459/19

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 420 247,40 zł

OKRES REALIZACJI: 01-04-2020 do 31-01-2021

TYTUŁ PROJEKTU: Program aktywizacji zawodowej i społecznej


Główny cel projektu: ponowna integracja społeczna i zawodowa 36 os. spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej, skutkująca osiągnięciem efektywności społecznej na poz. min. 34%UP (os. z niepełnosprawnością–min.34%) oraz efektywności zatrudnieniowej na poz. min. 25%UP (12% os. z niepełnosprawnością), zamieszkałych na obszarach wiejskich gmin poniżej progu defaworyzacji, tj:

 • Powiat ostrołęcki, gminy: Baranowo, Czarnia, Goworowo,
 • Powiat przasnyski, gminy: Chorzele (obszar wiejski), Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz (gmina wiejska),

poprzez realizację programu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym.

Grupa docelowa: osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, zamieszkujące na obszarach wiejskich gmin poniżej progu defaworyzacji powiatu ostrołęckiego, makowskiego i przasnyskiego. 100% Uczestników będą stanowić osoby dorosłe ( powyżej 18 roku życia), doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej, które dodatkowo wpisują się w jedną z niżej wymienionych grup docelowych:

 • 70% osób biernych zawodowo
 • 30% osób bezrobotnych
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby po 50 roku życia 
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego
 • Osoby  korzystających z PO PŻ 
 • Osoby niepełnosprawne 
 • Osoby, które nie korzystały i nie korzystają ze wsparcia oferowanego w proj. pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.

Działania w projekcie:

Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w postaci aktywnych form pomocy:

 1. Poradnictwo specjalistyczne,
 2. Warsztaty umiejętności społecznych,
 3. Warsztaty umiejętności zawodowych,
 4. Szkolenia zawodowe,
 5. Staże zawodowe,
 6. Pośrednictwo pracy.

O projekcie: 

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-d370/19

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 430 372,40 zł

OKRES REALIZACJI: 01-04-2020 do 31-07-2021

TYTUŁ PROJEKTU: Centrum Aktywności


Główny cel projektu: ponowna integracja społeczna i zawodowa 36 os. spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej, skutkująca osiągnięciem efektywności społecznej na poz. min. 34%UP (os. z niepełnosprawnością–min.34%) oraz efektywności zatrudnieniowej na poz. min. 25%UP (12% os. z niepełnosprawnością), zamieszkałych na obszarach wiejskich gmin poniżej progu defaworyzacji, tj:

 • Powiat ostrołęcki, gminy: Baranowo, Czarnia, Goworowo,
 • Powiat przasnyski, gminy: Chorzele (obszar wiejski), Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz (gmina wiejska),
 • Powiat makowski: Czerwonka, Maków Mazowiecki, Rzewnie, Szelków.

poprzez realizację programu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym.

Grupa docelowa: osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, zamieszkujące na obszarach wiejskich gmin poniżej progu defaworyzacji powiatu ostrołęckiego, makowskiego i przasnyskiego. 100% Uczestników będą stanowić osoby dorosłe ( powyżej 18 roku życia), doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej, które dodatkowo wpisują się w jedną z niżej wymienionych grup docelowych:

 • 70% osób biernych zawodowo
 • 30% osób bezrobotnych
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby po 50 roku życia 
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego
 • Osoby  korzystających z PO PŻ 
 • Osoby niepełnosprawne 
 • Osoby, które nie korzystały i nie korzystają ze wsparcia oferowanego w proj. pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.

Działania w projekcie:

Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w postaci aktywnych form pomocy:

 1. Poradnictwo specjalistyczne,
 2. Warsztaty umiejętności społecznych,
 3. Warsztaty umiejętności zawodowych,
 4. Szkolenia zawodowe,
 5. Staże zawodowe,
 6. Pośrednictwo pracy.